Bisa Kdei Jwe Lyrics

Jwe Lyrics by Bisa Kdei

Jwe is one of the hit songs by Ghanaian highlife musician Ronald Kwaku Dei Appiah, also known by the stage name Bisa Kdei. The song was released on June 21, 2016, and was produced by Bisa Kdei himself.

The lyrics for the Bisa Kdei jwe song have been provided below.

Bisa Kdei jwe lyrics

READ ALSO: Sarkodie Mary Album (Full List)

S) wo d3 mu, ahh

Wo fa ne s3 w’ak) afuo mu
Wasom w’afidie bi
Anka wop3 amokua na s3 wo nya )twe a s) mu
[Jw3, jw3, jw3, jw3, jw3, jw3, jw3]
Gogo [mhm jw3] aba [aha jw3]

W’ahyia obaa bi na w’agya ne number
Na woduru fie no wo fr3 a ank) oo
S3 obaa bi ay3 wo s3tey
Nas3 3gyinagyina w’aniso a s) mu
[Jw3, jw3, jw3, jw3, jw3, jw3, jw3]
A [mhm jw3] ah [aha jw3]

Wote adwuma mu na wo boss afr3 wo a, afr3 wo a, afr3 wo a
)se “y3 wei mame, y3 wei mame”
Mese w’atwe wo a, atwe wo a, atwe wo a
Wo a wohw3 a wo nni bi no
Na s3 wohw3 na afono wo a, aha
[Jw3, jw3, jw3, jw3, jw3, jw3, jw3]
[Mhm jw3, aha jw3]

READ ALSO: Eno Barony Biography: Real Name, Age and More

S3 wei y3 wo d3 a [mhm jw3]
S3 wei na wo p3 a [aha jw3]
S3 wei y3 wo d3 a [mhm jw3]
S3 wei na wo p3 a [aha jw3]

Wo support Maha na obi suport Nana
Kae s3 ny3 nt)kwa nanso borga b3su mama
S3 wonim s3 wo party b3 win a
3ne3 tiam saa ka s3
3s3 wo ara, ah

Y3 a ma agoro no mu y3 den
Na obi antena w’anigye3 so
**********
Fa ne s3 w’anya kala bi anaa w’akye aberante3 bi a
Na jon boy bi jon boy bi anaa jon girl bi ab3sei no
3no saa no 3ho asem ka y3 den paa
Nti ka s3
S3 jon girl bi a si no
Jon boy bi a koto
S3 jon girl bi a si no
Jon boy bi a ka no

Hahahaha 3y3 agoro nkoa
S3 wate ase3, agya ee

Wo fa ne s3 w’ak) afuo mu
Wasom w’afidie bi
Anka wop3 amokua na s3 wo nya )twe a, aha
[Jw3, jw3, jw3, jw3, jw3, jw3, jw3]
[Mhm jw3, aha jw3]

W’ahyia obaa bi na w’agya ne number
Na woduru fie no wo fr3 a ank) oo
S3 obaa bi ay3 wo s3tey
Nas3 3gyinagyina w’aniso a, aha
[Jw3, jw3, jw3, jw3, jw3, jw3, jw3]
A [mhm jw3] ah [aha jw3]

READ ALSO: MzVee Biography: Hometown, Education, Career and More

Wote adwuma mu na wo boss afr3 wo a, afr3 wo a, afr3 wo a
)se “y3 wei mame, y3 wei mame”
Mese w’atwe wo a, atwe wo a, atwe wo a
Wo a wohw3 a wo nni bi no
Na s3 wohw3 na afono wo a
[Jw3, jw3, jw3, jw3, jw3, jw3, jw3]
[Mhm jw3, aha jw3]

Ankwaadobi ee, matw3n )d) a wamma oo
)d)y3wu da baabi na me nso tw3n no
Seisei k) hw3 med) [mhm jw3]
)gye n’ani agya me [aha jw3]
Aberante3 may3 mm)b) [mhm jw3]
You no say this year bi your year
Anything you touch go be blessing
Afe wei y3 w’afe, de3 wob3s)m bi a y3 nhyira
Onua stay out of trouble
Fa wo mer3 p3 sika na nya no double
Na nkwa na hia, k) no nkakra nkakra

Mese wo support Maha na obi suport Nana
Kae s3 ny3 nt)kwa nanso borga b3su mama
S3 wonim s3 wo party b3 win a
3ne3 tiam saa ka s3

S3 wei y3 wo d3 a [mhm jw3]
S3 wei na wo p3 a [aha jw3]
S3 wei y3 wo d3 a [mhm jw3]
S3 wei na wo p3 a [aha jw3]
S3 wei y3 wo d3 a [mhm jw3]
S3 wei na wo p3 a [aha jw3]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here